Αντιηλιακές μεμβράνες προστασίας: Πώς να επιλέξετε νόμιμες, τι να αποφύγετε


Πότε κινδυνεύετε με πρόστιμο για τα φιμέ τζάμια, τι προβλέπει η Νομοθεσία. Ποιές είναι οι κατάλληλες για το αυτοκίνητό σας.

  • 17/7/2022

Είναι σύνηθες φαινόμενο η τοποθέτηση σκουρόχρωμων μεμβρανών στα αυτοκίνητα προκειμένου να σταματούν τις ακτίνες του ηλίου τους καλοκαιρινούς μήνες, ακόμη και τα αδιάκριτα βλέμματα. 

Με πρόστιμο κινδυνεύουν όσοι οδηγοί τοποθετούν μη εγκεκριμένες σκουρόχρωμες αντιηλιακές μεμβράνες στα αυτοκίνητά τους προκειμένου να εξασφαλίζουν… προστασία από τα αδιάκριτα βλέμματα και την ηλιακή ακτινοβολία.

Ο Νόμος προβλέπει πώς το εσωτερικό του αυτοκινήτου θα πρέπει να είναι ορατό από το εμπρός παρμπρίζ και τα παράθυρα του οδηγού, συνοδηγού, αλλά και πίσω επιβατών.

Κάτι που πρακτικά σημαίνει πώς, μπορείτε να τοποθετήσετε ανοικτόχρωμες μεμβράνες στις γυάλινες επιφάνειες του αυτοκινήτου σας, φθάνει ως οδηγός να έχετε την κατάλληλη ορατότητα προς όλες τις κατευθύνσεις για να μην συντρέχει κανένας λόγος ατυχήματος. 

Όπως και να έχει όμως, θα πρέπει να επισκεφθείτε κάποιον εγκεκριμένο έμπορο προκειμένου να σας τοποθετήσει νόμιμες μεμβράνες για τις οποίες θα λάβετε και πιστοποίηση καταλληλόλητας που μπορείτε να προσκομίζετε σε κάθε έλεγχο.

Αναλυτικά τα όρια συντελεστών μετάδοσης φωτός σε υαλοπίνακες οχημάτων

1. Ο ελάχιστος συντελεστής μετάδοσης φωτός των εγκεκριμένων υαλοπινάκων των κυκλοφορούντων οχημάτων καθορίζεται σε:

α) 75% για τον εμπρόσθιο ανεμοθώρακα.

β) 70% για τους υαλοπίνακες εκατέρωθεν της θέσης του οδηγού.

γ) 70% για τους πίσω πλευρικούς υαλοπίνακες και τον οπίσθιο ανεμοθώρακα, εφόσον το όχημα δεν φέρει πλευρικούς καθρέφτες.

2. Εάν το όχημα φέρει πλευρικούς καθρέφτες, δεν υφίσταται ο περιορισμός του εδαφίου (γ) της παρ. 1 του παρόντος άρθρου ως προς το συντελεστή μετάδοσης φωτός των πίσω πλευρικών υαλοπινάκων και του οπίσθιου ανεμοθώρακα.

3. Υαλοπίνακας με ένδειξη «V» δεν εμπίπτει σε περιορισμούς αναφορικά με το συντελεστή μετάδοσης φωτός.

Προϋποθέσεις και περιορισμοί στην επικόλληση μεμβρανών σε υαλοπίνακες οχημάτων

1. Οι μεμβράνες που επικολλούνται στους υαλοπίνακες των οχημάτων θα πρέπει να είναι πιστοποιημένες από (14618 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ / ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) κράτος μέλος της Ε.Ε., από κράτος της ΕΖΕΣ το οποίο είναι συμβαλλόμενο μέρος της Συνθήκης ΕΟΧ ή από την Τουρκία, για τοποθέτηση και χρήση σε οχήματα

2. Δεν επιτρέπεται σε κανένα όχημα τόσο στον εμπρόσθιο ανεμοθώρακα όσο και στους υαλοπίνακες εκατέρωθεν της θέσης του οδηγού, η επικόλληση μεμβρανών οι οποίες μεταβάλλουν το συντελεστή μετάδοσης φωτός των εδαφίων (α) και (β) της παρ. 1 του άρθρου 2 της παρούσας. Επιτρέπεται, όμως:

α) Η επικόλληση «λωρίδας» μεμβράνης πλάτους έως 10 εκατοστών (μετρούμενη από την πάνω πλευρά του υαλοπίνακα) για την αντιθαμβωτική προστασία του οδηγού και

β) Η επικόλληση μεμβράνης περιορισμού υπεριώδους ακτινοβολίας.

3. Στους υπόλοιπους υαλοπίνακες του οχήματος γίνεται αποδεκτή η επικόλληση μεμβράνης σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 4 της παρούσας.

4. Δεν επιτρέπεται σε κανένα υαλοπίνακα οχήματος η επικόλληση μεμβρανών τύπου καθρέφτη. Ως τέτοιες θεωρούνται μεμβράνες με συντελεστή ανάκλασης μεγαλύτερο του 25%.

5. Στις περιπτώσεις που το όχημα είναι εφοδιασμένο με φως πέδησης στον πίσω υαλοπίνακα, στο σημείο της φωτιστικής επιφάνειας αυτού δεν επιτρέπεται η επικόλληση μεμβράνης.

Η διαδικασία επικόλλησης μεμβρανών, συναφή δικαιολογητικά και υποχρεώσεις οδηγού, αντιπροσώπου και εγκαταστάτη

1. Κατά την επικόλληση μεμβράνης σε υαλοπίνακα τοποθετείται μεταξύ του υαλοπίνακα και της μεμβράνης αυτοκόλλητο σήμα πιστοποίησης της μεμβράνης σε σημείο τέτοιο που να μην επηρεάζεται η ορατότητα του οδηγού. Η διαδικασία αυτή γίνεται σε κάθε μεμβράνη που τοποθετείται.

2. Ο οδηγός κάθε οχήματος που φέρει μεμβράνες -ακόμη κι αν αυτές έχουν τοποθετηθεί με προηγούμενη ταξινόμηση σε κράτη μέλη της Ε.Ε., ή την Τουρκία, ή κράτος της ΕZΕΣ που είναι συμβαλλόμενο μέρος της Συνθήκης ΕΟΧ- οφείλει να διαθέτει την απαιτούμενη βεβαίωση αντιπροσώπου-εγκαταστάτη αυτών η οποία πιστοποιεί πως οι μεμβράνες του οχήματος είναι σύμφωνες με τις ισχύουσες διατάξεις.

3. Ο κάτοχος του οχήματος στους υαλοπίνακες του οποίου επικολλούνται μεμβράνες υποχρεούται να φέρει μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά του οχήματος, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την πρωτότυπη βεβαίωση αντιπροσώπου – εγκαταστάτη.

Ειδικές ρυθμίσεις – Εξαιρέσεις 

Οδηγοί που έχουν προβλήματα υγείας τα οποία επηρεάζονται από την ηλιακή ακτινοβολία (μάτια, δέρμα κ.λπ.), μπορούν να επικολλούν μεμβράνες στους υαλοπίνακες του οχήματός τους, εφόσον έχουν εξεταστεί από Δ.Ι.Ε. και υπάρχει σχετικό «Πόρισμα Εξέτασης», σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 47919/5195/03 (Β΄ 1205) κοινή υπουργική απόφαση, όπως αυτή ισχύει.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τη σχετική νομοθεσία πατώντας ΕΔΩ