Με πέντε άτομα στελεχώνεται το Αυτόνομο Τμήμα Ηλεκτροκίνησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας


ΑΝ ΚΑΙ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΑΚΟΜΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΑΡΤΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ 5 ΑΤΟΜΑ.

  • 22/6/2020

Σύμφωνα λοιπόν με την πρώτη παράγραφο του Άρθρου 1, συστήνεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας Αυτοτελές Τμήμα Ηλεκτροκίνησης, το οποίο υπάγεται στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Στο Αυτοτελές Τμήμα Ηλεκτροκίνησης -σύμφωνα με το άρθρο 45- ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:

αα) Η εισήγηση της εθνικής πολιτικής για την Ηλεκτροκίνηση λαμβάνοντας υπόψη το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα και τη Μακροχρόνια Στρατηγική για το έτος 2050, η εκπόνηση του Εθνικού Σχεδίου Ηλεκτροκίνησης σε συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία, η περαιτέρω παρακολούθηση και επικαιροποίηση του Εθνικού Σχεδίου για την Ηλεκτροκίνηση και η παρακολούθηση της εφαρμογής των Σχεδίων Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων.

ββ) η εισήγηση για εκπόνηση έργων, μελετών, προγραμμάτων και δράσεων για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης στο πλαίσιο του εθνικού στόχου μείωσης των εκπομπών αερίων, όπως αυτή περιγράφεται στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα, και η υλοποίηση τέτοιων δράσεων,

γγ) η εισήγηση νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων για την προώθηση και ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης,

δδ) η εισήγηση για την προσαρμογή της σχετικής εθνικής νομοθεσίας στη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αρμοδιότητάς του,

εε) η αποτίμηση της αποτελεσματικότητας των εφαρμοζόμενων μέτρων για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης και η μέριμνα για τη συγκέντρωση, αξιολόγηση, επεξεργασία, τήρηση και παροχή στατιστικών στοιχείων σχετικά με την ηλεκτροκίνηση, καθώς και η ετήσια αξιολόγηση της ανάπτυξης των σημείων επαναφόρτισης Η/Ο,

στστ) η διατύπωση προτάσεων και λύσεων για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των διοικητικών δυσχερειών και προβλημάτων, τα οποία προκύπτουν κατά την αδειοδοτική ή άλλη συναφή διαδικασία που αφορά στον τομέα της ηλεκτροκίνησης,

ζζ) η εποπτεία των φορέων της αγοράς ηλεκτροκίνησης, σε συνεργασία με τη Ρ.Α.Ε., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,

ηη) η εισήγηση για την επιβολή τυχόν προστίμων για παραβάσεις που άπτονται των αρμοδιοτήτων του τμήματος,

θθ) η εκπροσώπηση της ελληνικής πολιτείας σε διεθνή fora, συνέδρια, οργανισμούς, επιτροπές κ.λπ. για όλα τα θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του τμήματος,

ιι) η ενημέρωση και πληροφόρηση του κοινού και των επιχειρήσεων για το θεσμικό, νομοθετικό, φορολογικό και χρηματοοικονομικό πλαίσιο του τομέα της ηλεκτροκίνησης καθώς και για τις σχετικές διαδικασίες αδειοδότησης και ένταξης σε υφιστάμενα προγράμματα ή σχέδια ενίσχυσης.

ιαια) η μέριμνα για τη σύνταξη και αποστολή απόψεων και στοιχείων της Διοίκησης στο ΣτΕ και στα Διοικητικά Δικαστήρια για υποθέσεις που συζητούνται σε αυτά και είναι σχετικές με τις αρμοδιότητες του 5.

Μετά την παρ. 20 του άρθρου 73 του π.δ. 132/2017 (Α’ 160) προστίθεται παράγραφος 20Α, ως εξής:

«20Α. Στο Αυτοτελές Τμήμα Ηλεκτροκίνησης προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού.»

6. Στους ήδη υπάρχοντες κλάδους του άρθρου 62 του π.δ. 132/2017 προστίθενται πέντε (5) θέσεις ως ακολούθως: Δύο (2) θέσεις ΠΕ Μηχανικών, μία (1) θέση ΠΕ Πληροφορικής, μία (1) θέση ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού και μία (1) θέση ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, και το άρθρο 62 του π.δ. 132/2017 διαμορφώνεται ως εξής:τμήματος.

Οι οργανικές θέσεις του μόνιμου προσωπικού ανέρχονται σε οκτακόσιες σαράντα επτά (847) και κατανέμονται κατά κατηγορία και κλάδο, ως εξής:

Κατηγορία – Κλάδος

Σύνολο

Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ)

ΠΕ Γεωτεχνικών

105

ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού

141

ΠΕ Μηχανικών

292

ΠΕ Περιβάλλοντος

65

ΠΕ Πληροφορικής

21

Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ)

ΤΕ Δασοπόνων

20

ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού

8

ΤΕ Μηχανικών

40

ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπόνων

1

ΤΕ Πληροφορικής

2

Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ)

ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων

111

ΔΕ Προσωπικού Η/Υ

11

ΔΕ Τεχνικών

19

Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ)

ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας

1

ΥΕ Επιμελητών

5

ΥΕ Φυλάκων – Νυχτοφυλάκων

5

Σύνολο

847

Οι θέσεις του Αυτοτελούς Τμήματος Ηλεκτροκίνησης πληρούνται με διορισμό ή μετάταξη ή απόσπαση ή μετακίνηση προσωπικού. Κατ’ εξαίρεση και εντός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας δύναται να εκδώσει ανακοίνωση – πρόσκληση για απόσπαση ή μετάταξη προσωπικού με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 2, 3, 4, 7, 12, 13 και 15 του ν. 4440/2016 (Α’ 224),.