«Πράσινο φως» για την Απόσυρση 2011


Το «πράσινο φως» για να ξεκινήσει η απόσυρση δίνουν τα συναρμόδια υπουργεία Οικονομικών, Υποδομών και Περιβάλλοντος.

  • 14/2/2011


Το «πράσινο φως» για να ξεκινήσει η απόσυρση δίνουν τα συναρμόδια υπουργεία Οικονομικών, Υποδομών και Περιβάλλοντος. Στην εγκύκλιο, την οποία ετοίμασαν και παρουσιάζει σήμερα το «Εθνος», καταγράφονται όλα τα βήματα προκειμένου να λειτουργήσει το μέτρο στην πράξη.


Από το μέτρο εξαιρούνται οχήματα τα οποία έχουν καταστραφεί από ατύχημα, πυρκαγιά, εμπρησμό ή βανδαλισμό, καθώς και οχήματα που παραδίδονται τα οποία δεν πληρούν τις απαιτήσεις που ορίζει η εγκύκλιοςΑπό την επόμενη εβδομάδα οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να αποσύρουν τα ΙΧ, καθώς χρειάζονται 10 ημέρες από την ημέρα δημοσίευσης στο ΦΕΚ. Εκτιμάται πως με την απόσυρση θα «ζεσταθεί» και η αγορά αυτοκινήτων, η οποία βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση.


Για τα ΙΧ η διαδικασία της παρούσας απόσυρσης πραγματοποιείται μέσω εγκεκριμένου συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής


Είναι χαρακτηριστικό πως τον Ιανουάριο η πτώση των πωλήσεων έφτασε το 60%. Το μέτρο της απόσυρσης θα παραμείνει σε ισχύ για δέκα και πλέον μήνες, μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους.

Πιο αναλυτικά, στην εγκύκλιο για την απόσυρση ισχύουν τα ακόλουθα:

«Οι διατάξεις εφαρμόζονται για την παραλαβή καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης κυλινδρισμού κινητήρα μέχρι και 2.000 κυβικών εκατοστών σε αντικατάσταση επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης παλαιάς τεχνολογίας, για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας στην Ελλάδα μέχρι και 31.12.1998, που αποσύρονται από την κυκλοφορία για καταστροφή, με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από την παράγραφο 2 του άρθρου 8 του Ν. 3899/2010 (ΦΕΚ 212/Α') για τα οποία έχουν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας του έτους εντός του οποίου γίνεται η διαγραφή, καθώς και τυχόν οφειλές προηγούμενων ετών και που θα έχουν αποσυρθεί από την ημερομηνία ισχύος της παρούσας απόφασης μέχρι και 20.12.2011.

Ως ημερομηνία απόσυρσης θεωρείται η ημερομηνία έκδοσης της βεβαίωσης παραλαβής του οχήματος από εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ).

Στην περίπτωση που το όχημα προέρχεται από τον ΟΔΔΥ και η άδειά του έχει εκδοθεί μετά την 1.1.1999, αυτό μπορεί να αποσυρθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης εφόσον διαπιστωθεί από την υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφέρειας ότι αυτό είχε κυκλοφορήσει στην Ελλάδα πριν από την 31η.12.1998.

Παραλαβή καινούργιου ΙΧ

1 Για την παραλαβή καινούργιου επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης, κυλινδρισμού κινητήρα μέχρι και 2.000 κυβικών εκατοστών με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από την παράγραφο 2 του άρθρου 8 του Ν. 3899/2010 (ΦΕΚ 212/Α'), με απαλλαγή κατά περίπτωση από το προβλεπόμενο τέλος ταξινόμησης ο ιδιοκτήτης του αποσυρόμενου επιβατικού οχήματος υποβάλλει στην αρμόδια τελωνειακή αρχή το οικείο παραστατικό, στο οποίο επισυνάπτονται, με τα λοιπά προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά στοιχεία και η κατά την παράγραφο 2γ) του άρθρου 2 της παρούσης πράξη οριστικής διαγραφής, καθώς και η κατά την παράγραφο 2γ) του άρθρου 4 της παρούσης βεβαίωση καταβολής των τελών κυκλοφορίας.

2 Στην περίπτωση που ο τελωνισμός πραγματοποιείται από τις εμπορικές επιχειρήσεις, εκτός των δικαιολογητικών για ιδιώτες κατατίθενται:

αίτηση με την οποία ζητούν την παραλαβή του καινούργιου αυτοκινήτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ανωτέρω νόμου, προκειμένου να το διαθέσουν στον δικαιούχο.
 
υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του ιδιοκτήτη του αποσυρόμενου οχήματος, για τη συμφωνία του με την εμπορική επιχείρηση ως προς τη διαδικασία της απόσυρσης ή και του προσώπου προς το οποίο έχει γίνει εκχώρηση του δικαιώματος. Στην περίπτωση αυτή θα χρεώνεται ολόκληρο τα ποσό του τέλους ταξινόμησης, με άμεση καταβολή του προβλεπόμενου από τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 31399/2010 (ΦΕΚ 212/Α') τέλους ταξινόμησης και το υπόλοιπο ποσά θα καλύπτεται με τραπεζική, χρηματική ή αξιόχρεη προσωπική εγγύηση τρίτου.Κατά την έκδοση του πιστοποιητικού ταξινόμησης, ο αριθμός κυκλοφορίας του αποσυρόμενου αυτοκινήτου θα καταχωρίζεται στο προβλεπόμενο πεδίο».
 

ΤΡΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
 

Τα στάδια για την ολοκλήρωση της διαδικασίας

1 Για τα Επιβατικά Ιδιωτικής Χρήσης (ΕΙΧ) αυτοκίνητα η διαδικασία της παρούσας απόσυρσης πραγματοποιείται μέσω εγκεκριμένου συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ).

2 Αναλυτικά η διαδικασία απόσυρσης περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια:

α. Ο ιδιοκτήτης του οχήματος ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του παραδίδει το αποσυρόμενο όχημα σε εγκατάσταση επεξεργασίας ή σε σημείο συλλογής ΟΤΚΖ, μέλος του δικτύου του εγκεκριμένου συστήματος ΟΤΚΖ και λαμβάνει τη σχετική βεβαίωση παραλαβής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 8 του π.δ. 116/2004. Στην περίπτωση που η διαδικασία μεταφοράς του οχήματος στη μονάδα επεξεργασίας ή στο σημείο συλλογής ενέχει κάποιο κόστος, αυτό βαρύνει αποκλειστικά τον ιδιοκτήτη του οχήματος. Το αποσυρόμενο όχημα θα πρέπει:

να προσκομίζεται προς παράδοση
να διαθέτει όλα τα μηχανικά του μέρη
να διαθέτει όλα τα στοιχεία του αμαξώματος
 

β. Το εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΟΤΚΖ, σύμφωνα με το άρθρο 8 του π.δ. 116/2004 εκδίδει πιστοποιητικό καταστροφής, το οποίο και χορηγείται από το σύστημα ή μέσω του σημείου συλλογής στον ενδιαφερόμενο ιδιοκτήτη, μέσα σε 8 ημέρες.

γ. Αντίγραφο του πιστοποιητικού καταστροφής διαβιβάζεται μαζί με τα στοιχεία κυκλοφορίας του οχήματος από το σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΟΤΚΖ σε οποιαδήποτε υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας, προκειμένου να γίνει οριστική διαγραφή του οχήματος.

δ. Η ως άνω υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας εκδίδει και παραδίδει στον ιδιοκτήτη ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του, τη μηχανογραφημένη πράξη οριστικής διαγραφής, αφού δηλωθεί υπευθύνως από τον/τους ιδιοκτήτη/τες ή τον εκπρόσωπο αυτού/τών, ότι η συγκεκριμένη διαγραφή του οχήματος πραγματοποιείται προκειμένου να χρησιμοποιηθούν τα κίνητρα για την αντικατάσταση αυτοκινήτων παλαιάς τεχνολογίας, της παρούσας απόφασης.

Η μηχανογραφημένη πράξη οριστικής διαγραφής εκδίδεται εις διπλούν υπογεγραμμένη από την υπηρεσία εντός 5 ημερών από τη λήψη αντιγράφου του πιστοποιητικού καταστροφής από το σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΟΤΚΖ και σημειώνεται επί αυτής ότι η οριστική διαγραφή έγινε προκειμένου να χρησιμοποιηθεί το κίνητρο της παρούσας απόφασης για την αντικατάσταση αυτοκινήτων παλαιάς τεχνολογίας. Το ένα αντίτυπο της πράξης χρησιμοποιείται ως δικαιολογητικό για την απαλλαγή κατά περίπτωση από το προβλεπόμενο τέλος ταξινόμησης του/των ιδιοκτήτη/τών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8 του ν. 3899/2010 και παραδίδεται στις αρμόδιες τελωνειακές αρχές τουλάχιστον μία ημέρα μετά την έκδοσή του.

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΙΧ
 

Ποια οχήματα εξαιρούνται από το μέτρο

Από τη διαδικασία οριστικής διαγραφής οχημάτων, τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 1 της παρούσης, εξαιρούνται:

i) Οχήματα τα οποία έχουν καταστραφεί από ατύχημα, πυρκαγιά, εμπρησμό ή βανδαλισμό.

ii) Οχήματα που παραδίδονται στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας / σημεία συλλογής, τα οποία δεν πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 1 της παρούσης.

Χορήγηση βεβαίωσης καταβολής τελών κυκλοφορίας.

Για την απαλλαγή από το προβλεπόμενο από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης τέλους ταξινόμησης απαιτείται προηγουμένως η καταβολή των τελών κυκλοφορίας του έτους εντός του οποίου γίνεται η διαγραφή, καθώς και τυχόν οφειλόμενων προηγούμενων ετών.

Αρμόδιος για τη βεβαίωση και την είσπραξη των οφειλόμενων τελών κυκλοφορίας και προστίμων, σε περίπτωση μη προμήθειας του ειδικού σήματος ή καταβολής μειωμένων τελών, είναι ο προϊστάμενος της ΔΟΥ φορολογίας εισοδήματος του ιδιοκτήτη του οχήματος κατά τον χρόνο της βεβαίωσης αυτών.

Για τη βεβαίωση των οφειλόμενων ποσών ο αρμόδιος προϊστάμενος συντάσσει χρηματικό κατάλογο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Εφόσον ήδη έχουν καταβληθεί τα αναλογούντα τέλη κυκλοφορίας ή μετά τη βεβαίωση και την είσπραξη των τυχόν οφειλομένων τελών κυκλοφορίας, χορηγείται βεβαίωση από τον αρμόδιο προϊστάμενα της ΔΟΥ, στην οποία αναγράφεται ότι «Για το αποσυρόμενο επιβατικό αυτοκίνητο με αριθμό κυκλοφορίας..... έχουν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας έτους 2011 και προηγουμένων ετών».

Προκειμένου για οχήματα για τα οποία οι ιδιοκτήτες αυτών έχουν υποβάλει δήλωση ακινησίας για το αποσυρόμενο όχημα, χορηγείται αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος και προσωρινή άδεια κυκλοφορίας με την ένδειξη «Για την παράδοση του οχήματος σε εγκαταστάσεις της ΕΔΟΕ ή σε σημείο συλλογής Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ)», χωρίς την καταβολή των τελών κυκλοφορίας του έτους εντός του οποίου γίνεται η διαγραφή.

Στην περίπτωση αυτή τα στοιχεία του οχήματος (άδεια και πινακίδες κυκλοφορίας), όπως έχουν κατατεθεί, διαβιβάζονται από τον αρμόδιο προϊστάμενο της ΔΟΥ στις αρμόδιες υπηρεσίες Μεταφορών & Επικοινωνιών των Περιφερειών για τη διαγραφή του οχήματος από το αρχείο οχημάτων.

 

Περισσότερα στο www.ethnos.gr