Απαλλαγή από την καταβολή πρόσθετου τέλους τεχνικού ελέγχου για λόγους ανωτέρας βίας


ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ, ΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΑ ΣΤΟ ΚΤΕΟ ΛΟΓΩ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΜΕ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Κ. ΓΙΑΝΝΗ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ.

  • 24/6/2020

Ειδικότερα, στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης του οχήματος κατά την ημερομηνία υποχρέωσης του οχήματός για τον Τεχνικό Έλεγχο βρίσκεται σε χώρα του εξωτερικού και προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία τελωνειακής ή άλλης αρμόδιας ημέδαπης ή αλλοδαπής αρχής, απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής πρόσθετου τέλους.

Τα ανωτέρω ισχύουν αναλογικά και στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης του οχήματος με την υποβολή στο ΚΤΕΟ δικαιολογητικών (με ταξιδιωτικά έγγραφα) αποδεικνύει την παραμονή του στο εξωτερικό κατά την ημερομηνία υποχρέωσης του οχήματος για τεχνικό έλεγχο, ενώ το όχημα που βρίσκεται στη χώρα μας και δεν υπάρχει η δυνατότητα προσκόμισης του οχήματος σε ΚΤΕΟ από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του. 

Σκοπός της απόφασης είναι να αποφύγουν την επιβάρυνση πολίτες που είχαν εγκλωβιστεί ή παραμένουν εγκλωβισμένοι στο εξωτερικό, λόγω της πανδημίας COVID – 19.